Lạng Sơn: Hoàn thành Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

(CTG) Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; tính đến ngày 08/7/2019, Ủy ban Hội tỉnh đã hoàn thành chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tại 11/11 huyện, thành phố bảo đảm đúng tiến độ.

 

Ra mắt Ủy ban Hội tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Tràng Định.

Theo đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn và chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đối với huyện Lộc Bình và Chi Lăng, chỉ đạo hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội tại Đại hội đối với 04 đơn vị là huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Văn Quan, Tràng Định, số lượng Chủ tịch Hội tái cử là 7/11 anh, chị; hiệp thương mới 04/11 anh chị; các Đại hội đều diễn ra trong 01 ngày; độ tuổi bình quân của Ủy ban Hội cấp huyện là 29,8 tuổi. Văn kiện Đại hội được trình xin ý kiến Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và Hội LHTN Việt Nam tỉnh, chỉnh sửa bảo đảm nội dung, hướng dẫn của cấp trên.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đã chuẩn bị chu đáo trong chuẩn bị các nội dung về văn kiện, văn nghệ, công tác nhân sự, nghi thức, có sự đầu tư trong trưng bày, quảng bá các sản phẩm nổi bật của thanh niên phát triển kinh tế địa phương; các trò chơi tại khu vực diễn ra đại hội đã tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên thanh niên, đại biểu dự Đại hội, 100% các đơn vị có công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện được tổ chức thành công đã bảo đảm sự chỉ đạo chung của Trung ương, tạo khí thế sôi nổi trong thanh niên toàn tỉnh trước khi diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh dự kiến vào tháng 9/2019.

Hồng Nga
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn