Từ 1/3, bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức

(CTG) Từ 1/3/2020, bằng đại học sẽ không còn ghi thông tin về hình thức đào tạo chính quy hay tại chức như trước kia.

Theo đó, Thông tư 27/2019 của Bộ GD&ĐT về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 1/3/2020. Điểm thay đổi đáng chú ý của Thông tư này là quy định không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy hay tại chức, vừa làm vừa học như trong nội dung chính của văn bằng như quy định cũ.

Từ 1/3/2020, bằng đại học sẽ không còn ghi thông tin về hình thức đào tạo chính quy hay tại chức như trước kia.

Theo Thông tư, trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung: Tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt nghiệp (nếu có), số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Phụ lục văn bằng sẽ được ghi 4 nội dung chính gồm: Thông tin về người được cấp văn bằng (họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh); thông tin về văn bằng (tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo).

Thông tin về nội dung, kết quả học tập (tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp.

Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo); thông tin kết nối với văn bằng (mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; số hiệu văn bằng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/3/2020.

Theo Dân Sinh