Trong thời gian 7 ngày các học viên được tiếp thu một số chuyên đề như: Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022, xây dựng cơ sở đoàn 3 chủ động, việc thực hiện quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư; Nghị quyết của Tỉnh đoàn về tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc tham gia phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự giai đoạn 2019 – 2022; Hướng dẫn triển khai cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp; Triển khai cuộc vận động mỗi ĐVTN một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo; Phương pháp sử dụng kỹ thuật truyền thông, mạng xã hội trong công tác Đoàn, nắm bắt định hướng, tư tưởng TN, cách xây dựng mô hình hợp tác xã cho TN, kỹ năng xử lý điểm nóng về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Ngoài ra các học viên còn tiếp thu các kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, kỹ năng diễn đàn, tọa đàm, đối thoại, tổ chức các hoạt động truyền thông, cán bộ đoàn và công tác của người cán bộ đoàn...

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kỹ năng công tác đoàn còn là dịp để các cán bộ đoàn ở cơ sở gặp gỡ giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm hay trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở cơ sở mình.

Đức Thành - TĐ Gia Lai