Infographic về 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên

(CTG) Hãy cùng tham khảo 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn biên soạn để định hướng về đường lối, tư tưởng, cống hiến và phát triển cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.