Các học viên tham gia lớp tập huấn

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 38/CTPH2017-2020, ngày 18/4/2017 giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022”; đồng thời nâng cao kỹ năng cán bộ Hội, truyền đạt những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng về công tác dân tộc và công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Tại lớp tập huấn, học viên được truyền đạt các nội dung: đặc điểm về cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và tình hình công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội; một số tôn giáo phổ biến hiện nay; quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Đặc biệt, tại chương trình các bạn trẻ được giới thiệu các mô hình thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu tham gia phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Bạn Dương Kim Vấn (Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Hội nghị tập huấn không chỉ mang đến kiến thức mà còn tạo cơ hội cho chúng mình giao lưu, học hỏi. Sau hội nghị mình sẽ truyền đạt những nội dung đã được học đến đoàn viên, thanh niên khác; đồng thời  tìm hiểu mô hình hay để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương”

Theo TTTĐ