Bình Thuận bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 1.500 cán bộ Đoàn để tạo nguồn cán bộ kế cận

(CTG) Gần 1.500 cán bộ Đoàn ở tỉnh Bình Thuận sẽ được tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS HCM trên địa bàn, giai đoạn 2023 - 2027. Theo đó, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Đồng thời, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp Đoàn TNCS HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước. Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Mục tiêu của kế hoạch này gồm 100% cán bộ đoàn có quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. 80% cán bộ đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. 100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

Bình Thuận bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 1.500 cán bộ Đoàn để tạo nguồn cán bộ kế cận ảnh 1
250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 339.000 Đoàn viên trong toàn tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức vào tháng 8/2022.

Việc bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS HCM trên địa bàn Bình Thuận bằng các khóa ngắn hạn (trực tiếp hoặc trực tuyến); kết hợp giữa học tập và nghiên cứu, khảo sát thực tế (nếu có), phù hợp với điều kiện, thời gian, không gian, số lượng học viên của từng đối tượng, khóa bồi dưỡng.

Kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn theo kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt. Giai đoạn 2024 - 2027 tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch giai đoạn, Năm 2027 sẽ tổ chức đánh giá tổng kết việc thực hiện, xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS HCM từ năm 2024 - 2027 khoảng 1,34 tỷ đồng cho 16 lớp với 1.440 người tham gia.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Tỉnh Đoàn Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ đoàn giai đoạn 2023 - 2027; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội, đội hàng năm và tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ đoàn theo phân cấp bồi dưỡng.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các cấp bộ đoàn thuộc phân cấp quản lý thực hiện đề án bồi dưỡng cán bộ đoàn và kế hoạch triển khai thực hiện. Phối hợp cùng các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện quy trình, thủ tục mở lớp theo đúng quy định hiện hành.

Tỉnh Đoàn Bình Thuận cũng là đơn vị chủ trì tổng kết đánh giá việc thực hiện đề án và tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn theo quy định. Đối với lớp tập huấn năm 2023, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tiếp tục chủ động, phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện.

Theo TP