Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chức năng nhiệm vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cơ quan Trung ương Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Trung ương, có chức năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

1- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu

- Nghiên cứu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tổ chức thực hiện trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương Đoàn.

- Đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2- Hướng dẫn, kiểm tra

- Tham mưu cho Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương Đoàn.

3- Tổ chức, thực hiện

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; các chương trình phối hợp, các nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn với các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội.

- Tổ chức, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Tổ chức, thực hiện công tác tổng hợp, thông tin về tình hình thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

- Thực hiện mối quan hệ làm việc với các cơ quan của Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành, đoàn thể; các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước; các địa phương để tiến hành công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những nội dung công tác có liên quan.

4- Tổ chức và quản lý

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn và Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

- Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, lao động tiền lương đối với cán bộ và người lao động.

- Tài chính và tài sản của cơ quan Trung ương Đoàn.

- Công tác nghiên cứu khoa học liên quan đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Hoạt động đối ngoại thanh niên.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương Đoàn.

- Công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương Đoàn.

- Các cơ quan báo chí, xuất bản, các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn.

CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO

 • Văn Phòng Trung ương Đoàn
 • Ban Tổ chức
 • Ban Kiểm tra
 • Ban Tuyên giáo
 • Ban Thanh niên Nông thôn
 • Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị
 • Ban Thanh niên Trường học
 • Ban Công tác Thiếu nhi
 • Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên
 • Ban Thanh niên Xung phong
 • Ban Quốc tế