Đồng Nai: 500 cán bộ Đoàn, ĐVTN học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CTG) Sáng 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 với 02 chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

Chương trình được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Cơ quan Tỉnh đoàn và các điểm cầu nhánh tại các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, với sự tham dự của gần 500 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

 

Thạc sỹ Hà Trung Thành báo cáo chuyên đề dành cho đoàn viên thanh niên

 

Tại Hội nghị, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã được nghe báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” do Thạc sỹ Tạ Văn Soát - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh trình bày và Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước” do Thạc sỹ Hà Trung Thành -  Phó trưởng Khoa Dân vận, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Qua đó, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã được tìm hiểu, được hướng dẫn, định hướng về đạo đức cách mạng, về chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những giá trị lý luận, thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh dựa trên nền tảng quan trọng là giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, giá trị của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác Hồ và sự vận dụng, liên hệ thực tiễn đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Đoàn Đồng Nai