Kết nạp Đảng cho 9 sinh viên ưu tú Đại học Đà Nẵng ngay tại địa bàn tình nguyện