'Ông già Khốt Tabít': Một thời sách Liên Xô khó quên