Triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

(CTG) UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030.

Sở KH&CN và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình tập huấn kiến thức, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và triển khai Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/3/2023, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ký về chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh, gồm 2 giai đoạn với các chỉ tiêu cụ thể.

Giai đoạn 1 (2023 - 2025)

- 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hằng năm, Tỉnh đoàn và 100% đoàn cấp huyện có các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên; Ít nhất 3.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp;

- Hỗ trợ ít nhất 130 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 30 dự án thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Ít nhất 350 doanh nghiệp, mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển.

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

- Hằng năm, xây dựng mới ít nhất 100 mô hình kinh tế và hỗ trợ ít nhất 3 mô hình kinh tế thanh niên tham gia chương trình OCOP.

Giai đoạn 2 (2026 - 2030)

- 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hằng năm, Tỉnh đoàn và 100% đoàn cấp huyện có các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên; Ít nhất 6.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp.

- Hỗ trợ ít nhất 200 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 60 dự án thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Duy trì và xây dựng trên 750 doanh nghiệp, mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển.

- 100% đoàn cấp huyện thành lập mới và Tỉnh đoàn duy trì hiệu quả Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và 100% đoàn cấp huyện có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ thành lập 25 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

- Hằng năm, xây dựng mới ít nhất 150 mô hình kinh tế và hỗ trợ 5 mô hình kinh tế thanh niên tham gia chương trình OCOP.

Ra mắt mô hình kinh tế thanh niên tại huyện Nghi Xuân.

Kinh phí

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch này được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Kế hoạch cũng yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình và hướng dẫn của cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Theo Báo Hà Tĩnh