137 anh, chị được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Sau 3 ngày diễn ra Đại hội (10-12/12/2019), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII đã thống nhất hiệp thương chọn cử 137 anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn được Đại hội tín nhiệm hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội.

Theo Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam hiệp thương chọn cử.

Tuổi bình quân của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không quá 37 tuổi, trong đó có tỉ lệ ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Cơ cấu tham gia Ủy viên Ủy ban gồm:

- 16 Ủy viên là cán bộ ở cơ quan Trung ương Đoàn cử làm công tác Hội Liên hiệp thanh niên.
- 06 Ủy viên là đại diện cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
- 74 Ủy viên đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc
- 06 Ủy viên đại diện các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
- 02 Ủy viên đại diện các Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài
- 04 Ủy viên đại diện khối Lực lượng vũ trang
- 01 Ủy viên đại diện thanh niên Khối các cơ quan Trung ương
- 01 Ủy viên đại diện thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương
- 03 Ủy viên đại diện các Bộ, ngành liên quan đến thanh niên (Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc)
- 06 Ủy viên là Chức sắc tôn giáo trẻ
- 18 Ủy viên là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tại phiên làm việc thứ 3 của Đại hôi, Đại hội đã thống nhất hiệp thương 137 anh, chị tham gia Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội cũng đã thống nhất hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn là Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự thống nhất cao.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã chọn ra 08 Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa VIII; Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII với 09 thành viên.

Danh sách 137 Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Xem tại đây.

Hải Đăng