Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045

(CTG) Ngày 4/5/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 1
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 2
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 3
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 4
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 5
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 6
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 7
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 8
Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 9

Đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề đến 2030, tầm nhìn 2045 ảnh 10

Theo TP