Hiệu quả từ mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021  

 

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 320 Đoàn cơ sở, trên 5000 chi đoàn, Tỉnh đoàn Bắc Giang luôn chú trọng tới việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Nhằm phát huy vai trò chủ động, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ chức Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. ngày 25/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Công văn số 1430-CV/TĐTN-TCKT về việc tiếp tục triển khai mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động” năm 2021. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã nghiêm túc triển khai cụ thể đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Trên cơ sở các tiêu chí được hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, các Đoàn cơ sở xây dựng kế hoach và đăng ký với Đoàn cấp trên về việc xây dựng mô hình đảm bảo 100% Đoàn cơ sở đăng ký xây dựng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” theo đúng 3 tiêu chuẩn đã đề ra trong Hướng dẫn.

Chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt chi đoàn

Mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” đã được các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện tốt với 320 đoàn cơ sở đăng ký, từng bước tạo nên phong trào thi đua giữa các đơn vị, xây dựng được tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở chủ động, trách nhiệm hơn. Các cơ sở Đoàn đã chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác thanh niên. Đặc biệt, năm 2021 tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, thì mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” đã phát huy tốt hơn ý nghĩa của mô hình, các đoàn viên thanh niên đã chủ động cùng địa phương tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, được lãnh đạo địa phương, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Sau 01 năm triển khai thực hiện, kết quả đã có 320/320 đoàn cơ sở được công nhận, đạt 100% số đoàn cơ sở đăng ký, đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra.

 Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả mô hình, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên và bám sát nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời tạo môi trường sinh hoạt để nắm bắt tư tưởng, từng bước giáo dục đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên.

Việc triển khai xây dựng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” đã thực sự phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn cơ sở - nền tảng của tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo động lực mạnh mẽ để các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đặt ra.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang -Hoàng Quân