Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

(CTG) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4285/QĐ-UBND về việc Ban hành mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an,…

Phụ lục hỗ trợ đào tạo nghề kèm theo quyết định số 4285/QĐ-UBND.

Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội, đồng thời là đối tượng được hỗ trợ.

Theo đó, quyết định, phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐ-TB&XH: Hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp cho Thanh niên bằng mức chi phí đào tạo nghề theo từng nghề được quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND Thành phố.

Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: Theo mục b, c Khoản 2, Điều 7, Chương II Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Thanh niên chi từ nguồn ngân sách Thành phố.

Sở LĐ-TB&XH Thực hiện việc giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho thanh niên thuộc đối tượng theo quy định cho các trường trung cấp công lập trực thuộc; Tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Thanh niên chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị và tổng hợp quyết toán theo quy định hiện hành; Hàng năm tổng họp, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động đào tạo nghề cho Thanh niên.

Sở Tài chính: Tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho công tác đào tạo nghề cho Thanh niên theo quy định.

Các trường trung cấp công lập trực thuộc: Thực hiện đào tạo nghề cho Thanh niên đúng đối tượng Sở LĐ-TB&XH giao; quyết toán kinh phí ngân sách cấp hàng năm báo cáo Sở LĐ-TB&XH tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách của Sở đúng quy định.

Theo GD&TĐ