[NHẬT KÝ ĐẠI HỘI] - Ngày thứ nhất - Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam Lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2019-2024

[Infographic] - Nhật ký Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội LHTN Việt Nam Lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024 : Ngày thứ nhất

Nguồn: TW Hội LHTN Việt Nam

T.LN