Nhiều nội dung mới trong Giải báo chí viết về công tác Đoàn năm 2022

(CTG) T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch và thể lệ Giải báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, với nhiều nội dung mới so với các năm trước.

Viết về Đại hội Đoàn các cấp

Theo thể lệ giải thưởng, tác phẩm tham dự giải thưởng năm nay có những nội dung mới so với giải báo chí các năm trước đây như: phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Nhiều nội dung mới trong Giải báo chí viết về công tác Đoàn năm 2022 - ảnh 1

Các đoàn viên tham gia đại hội Đoàn các cấp năm 2022

T.Ư ĐOÀN

Phản ánh những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong nửa đầu nhiệm kỳ và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Đáng lưu ý, các tác phẩm phản ánh kết quả tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tập trung vào một số nội dung sau: tổng kết, đánh giá những nội dung nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua của các cấp bộ Đoàn trên các lĩnh vực công tác.

Phản ánh những điểm mới trong phương thức tổ chức đại hội, như: không khí trẻ trung, vui tươi của đại hội; sự sáng tạo trong công tác tổ chức; việc ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức đại hội của các cấp bộ Đoàn.

Các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Hệ thống giải pháp, cách làm để thực hiện hiệu quả, thực chất nghị quyết đại hội.

Các tác phẩm cũng hướng đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới: những vấn đề đặt ra và kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, trước sự vận động và biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới.

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”; những mô hình hay, cách làm hiệu quả và công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Phản ánh về lối sống, ứng xử của thanh niên

Nội dung các tác phẩm phản ánh về việc thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các mô hình mới trong triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi; các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Nhiều nội dung mới trong Giải báo chí viết về công tác Đoàn năm 2022 - ảnh 2

Những thanh niên tình nguyện ra quân trong chiến dịch hè năm nay

Bên cạnh đó, các tác phẩm cần phản ảnh về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giáo dục thanh thiếu nhi trên không gian mạng gắn với việc cụ thể hóa Quyết định số 311-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị: những bài viết hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo…

Đi sâu vào chuyển đổi số

Thể lệ cuộc thi cũng quy định, nội dung các tác phẩm phản ánh việc triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: đi sâu vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Nhiều nội dung mới trong Giải báo chí viết về công tác Đoàn năm 2022 - ảnh 3

Đoàn Thanh niên có nhiều chương trình an sinh xã hội dành cho thanh thiếu nhi

BẢO ANH

Về công tác xây dựng Đoàn được hướng tới trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng cơ sở Đoàn, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn (chủ trương 1+2, 1+1, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ động”); cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Ngoài ra là các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù; triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.

Nhiều nội dung mới trong Giải báo chí viết về công tác Đoàn năm 2022 - ảnh 4

Các hoạt động dành cho thiếu nhi mùa hè năm 2002

BẢO ANH

Giải thưởng cũng tiếp nhận các đề tài khác viết về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 1.6.2021 - 1.10.2022, có nội dung phù hợp với tiêu chí giải thưởng đều có thể gửi tham dự.

Tác phẩm báo chí dự thi ở một trong 2 thể loại sau: phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu. Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự giải của cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí.

Giải thưởng gồm 2 giải A, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 22.6 - 1.10.2022 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không nộp trực tiếp).

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, 62 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: giaithuongbaochitwd@gmail.com.

theo TN