Thanh niên khởi nghiệp DMST

CTG - Các thanh niên khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cần chú ý điều gì?

Thế nào là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Có thể bạn sẽ cần biết nếu chuẩn bị và đang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!