1.  Khả năng sẵn sàng linh hoạt, thay đổi và hội nhập nhanh.

2.  Kỹ năng quản lý quỹ thời gian & sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc.

3.  Khả năng làm việc hiệu quả trong đội nhóm.

4.  Kỹ năng phân tích & nắm bắt cơ hội kinh doanh.

5.  Khả năng đổi mới sáng tạo trong công việc.

6.  Đạo đức nghề nghiệp & tính chính trực.

Ngoài ra, ngoại ngữ là khả năng luôn giữ tầm quan trọng.

Bạn thấy mình còn thiếu số mấy trong danh sách trên?
Và bạn sẽ làm gì để phát triển bản thân?

 

Nguồn: Nguyễn Phi Vân - Tác giả sách "Tôi, tương lai và thế giới"

T.LN