Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh để tạo bước đột phá

(CTG) Ngày 5/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2024 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần vượt khó, năm 2023, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã có những bước chuyển mạnh mẽ, bứt phá, đạt được nhiều thành tựu về xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy đối ngoại toàn diện.

Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc 13/15 chỉ tiêu đặt ra; tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%, đứng thứ 11 cả nước; tiếp tục là 1 trong 7 tỉnh trong cả nước tự cân đối ngân sách.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh để tạo bước đột phá ảnh 1

Hải Dương triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và biểu dương điển hình tiên tiến.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc tại một số địa bàn được quan tâm, xử lý tích cực, hiệu quả.

Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phải hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, đồng thời chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung làm tốt các nội dung sau:

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh để tạo bước đột phá ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Kết luận số 21-KL/TƯ tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 03-KH/TƯ của Bộ Chính trị. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền đã được Trung ương ban hành. Kiên quyết thay thế, loại bỏ, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với các trường hợp cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý có biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, làm suy giảm lòng tin đối với cấp ủy, tổ chức đảng.

Chú trọng công tác củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên gắn với đặc điểm tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan tham mưu cần tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và việc sáp nhập đơn vị hành chính. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, nhất là với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều lao động. Chú trọng phát triển đảng viên bảo đảm đúng kế hoạch, chỉ tiêu theo đăng ký và các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy.

Hải Dương tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ các cấp cần chú ý làm tốt công tác tham mưu thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các khâu về công tác cán bộ; chủ động báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ và tham mưu các bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Quan tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, kiên quyết thay thế, điều chuyển đối với những trường hợp không dám làm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các nội dung đã đăng ký thi đua, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng cơ quan, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động lan tỏa phong trào thi đua năm 2024, góp phần tạo đồng thuận trong đảng và toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, cần tạo nên một phong trào mạnh mẽ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024 để khẳng định vị thế của Hải Dương trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo Nhân Dân