Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm

CTG - Kể từ khi được chính thức phát động vào năm 2004, ngoại trừ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi năm Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều lựa chọn chủ đề hoạt động cho Tháng Thanh niên.

[Infographic] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm ảnh 1