Để mọi tài năng trẻ được cống hiến cho đất nước

(CTG) Theo TS. Nguyễn Văn Hùng - Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư, một trong những giải pháp để xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới, là thực hiện nghiêm Luật Thanh niên năm 2020. Trong đó, chú trọng quan tâm tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước.

Định hướng thế hệ thanh niên "vừa hồng", "vừa chuyên"

Theo TS. Nguyễn Văn Hùng - Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Đảng ta luôn xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Đảng đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài có ý nghĩa chiến lược.

Để mọi tài năng trẻ được cống hiến cho đất nước ảnh 1

TS. Nguyễn Văn Hùng - Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư

Ông cho rằng, cần định hướng xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam “vừa hồng, vừa chuyên” trong thời kỳ mới với các nội dung bao trùm.

Một là, trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, bản lĩnh vững vàng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hai là, có tri thức, kỹ năng, có khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp. Sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Có lối sống văn hóa lành mạnh, văn minh, nhân văn; xung kích trong bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ba là, sẵn sàng, chủ động hội nhập quốc tế, có tri thức, kỹ năng hội nhập, có tư duy toàn cầu, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có sức khỏe, thể lực tốt, có ý thức rèn luyện, nâng cao thể chất, chất lượng cuộc sống.

Bốn là, có niềm tin, khát vọng, hoài bão, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Năm là, có ý thức tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, quy tắc, quy định của cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội. Có ý thức bảo vệ Tổ quốc, có lòng yêu nước nồng nàn, có tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Kiên quyết đấu tranh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

“Việc xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững đất nước”, ông Hùng nói.

Để mọi tài năng trẻ được cống hiến cho đất nước ảnh 2

Để xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, cần có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, trong đó, vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là rất quan trọng.

Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng

Một trong những giải pháp để xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới, theo ông Hùng là thực hiện nghiêm Luật Thanh niên năm 2020. Trong đó, chú trọng quan tâm tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước.

Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai.

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh, việc tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn.

Nghiên cứu ban hành Luật Việc làm; xác định chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên là một trong các chỉ số thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp.

Theo ông Hùng, để xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, cần có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, trong đó, vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là rất quan trọng.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bồi dưỡng thanh niên theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Đồng thời, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng xã hội để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, trưởng thành và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, ông Hùng nói.

Theo TP