Sẽ tổ chức Hội nghị đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(CTG) Hội nghị là nơi để các chuyên gia lắng nghe các vấn đề vướng mắc, khó khăn của các cán bộ Đoàn, Hội ở các địa phương trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, từ đó, các chuyên gia sẽ tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, biên tập thành các giáo trình hỗ trợ cho cán bộ Đoàn, Hội triển khai hiệu quả công tác tư vấn thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 

Maket của hội nghị xây dựng Chương trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ngày 10/04/2019; Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” ban hành ngày 18/05/2016 kèm theo quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sáng mai, ngày 27/4/2021, sẽ diễn ra Hội nghị xây dựng Chương trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội nghị do Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia, Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hội nghị là nơi để các chuyên gia lắng nghe các vấn đề vướng mắc, khó khăn của các cán bộ Đoàn, Hội ở các địa phương trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, từ đó, các chuyên gia sẽ tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, biên tập thành các giáo trình hỗ trợ cho cán bộ Đoàn, Hội triển khai hiệu quả công tác tư vấn thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức chương trình mong muốn sau hội nghị sẽ có nhiều kinh nghiệm địa phương được chia sẻ để xây dựng giáo trình đào tạo cho cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp những kiến thức thực tế, các giải pháp hiệu quả sẽ được áp dụng tại địa phương.

Hội nghị xây dựng Chương trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nằm trong khuôn khổ của nhiệm vụ: Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý của các Bộ, nhanh, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo; thuộc đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

BTC