Thanh Hóa: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(CTG) Ngày 8/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.

 

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh việc học tập Nghị quyết phải được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, sâu sắc và thường xuyên, yêu cầu các đồng chí cán bộ Đoàn coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thực hiện việc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; để từ đó tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền cho gia đình, người thân, và cụ thể hoá bằng những kế hoạch, việc làm thiết thực.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tự nghiên cứu để hiểu và nắm vững Nghị quyết, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn đã triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với 10 nội dung chương trình tương ứng với các lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với 5 nhóm nội dung trên các mặt như: Công tác tuyên truyền; Phát triển kinh tế, Văn hoá – xã hội, khoa học – công nghệ, tài nguyên – môi trường; Quốc phòng – an ninh; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Theo đó, chương trình hành động đã đưa ra các nhóm giải pháp tương ứng để các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh căn cứ cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch tại địa phương, đơn vị.

Hội nghị học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là cơ sở để các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động và cụ thể hoá thành các kế hoạch, hoạt động trong thực tiễn; đồng thời, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động, từ đó tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn và thế hệ trẻ toàn tỉnh, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Phùng Linh
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa