Thanh niên khởi nghiệp OCOP

CTG - Khởi nghiệp và xây dựng những sản phẩm OCOP đang là xu hướng

Bạn biết gì về những tiêu chí của OCOP?

Bạn có chiến lược, kế hoạch gì cho những tài nguyên bản địa của mình?

Thanh niên nông thôn khởi nghiệp với sản phẩm OCOP cần biết!