Tìm kiếm chủ nhân Giải thưởng Quà cầu vàng năm 2022

(CTG) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phát động giải thưởng Quả cầu vàng 2022. Giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc về khoa học công nghệ thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường; Công nghệ vật liệu mới.

 

BTC trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2021.

Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 triển khai xét chọn 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới.

Giải thưởng khuyến khích người dân tộc thiểu số, khuyết tật, hoặc vừa là nhà khoa học/sáng chế đồng thời là thành viên chủ chốt trong tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ, tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra các sản phẩm, dịch vụ giá trị cao trên thị trường, có đóng góp tích cực, tiêu biểu.

Công tác đăng ký tham gia giải thưởng năm 2022 thực hiện theo Công văn số 9408-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27/4/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Hồ sơ đăng ký tham gia xét giải thưởng theo quy định tại Điều 11, Quy chế Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng (Quyết định số 1186 /TWĐTN-KHCN ngày 19/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng thực hiện trực tuyến tại địa chỉ http://qcv.tainangviet.vn và hoàn thành trước ngày 20/8/2022.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng Quốc gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2003 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.